Regulamin

Regulamin informuje o zasadach dokonywania zakupów i składania zamówień na stronie internetowej www.przewodnikzywienia.pl

Administratorem strony www.przewodnikzywieniea.pl (zwanego dalej serwisem) jest firma Przewodnik Żywienia Dorota Sokół (zwanego dalej Uslugodawcą) z siedzibą w Krakowie (31-221) przy ulicy Białoprądnickiej 32b/40, posługująca się numerem NIP: 6762284074 i numerem REGON 366974661

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zawierania oraz wykonywania umów oraz sprzedaży z Przewodnikiem Żywienia, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika Serwisu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Złożenie zamówienia przez formularz zgłoszeniowy lub przez e-mail są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przegląd stron www
  • posiadanie połączenia z siecią Internet zapewniającego transmisję danych
  • posiadanie przeglądarki internetowej, tj. oprogramowania służącego do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet
  • aktywne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  • w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych (e-book, analiza jadłospisu, oznaczenie alergenów, formularz zgłoszeniowy, receptury potraw, zalecenia dietetyczne, plan żywieniowy, jadłospis, dzienniczek żywieniowy, szablony)– oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg, .xlsx.
 4. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 2. I 3. niniejszego paragrafu.

III. Złożenie i realizacja zamówień na usługi

 1. W ramach Serwisu oferowane są następujące Usługi:
  • Związane z jadłospisami
  • Związane z alergenami
  • Szkolenia
  • Warsztaty
  • Usługi dietetyczne
  • Materiały szkoleniowe
  • Szablony obliczeniowe
  • e-booki
  • pakiet usług
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Użytkownik wyśle skan formularza zgłoszeniowego z pieczęcią lub podpisem Użytkownika; z chwilą wysłania maila z zamówieniem, lub z chwilą zapłaty za Usługę. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Usługodawcy. Usługi Przewodnika Żywienia przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych. Nie mogą być rozpowszechniane i przekazywane osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług www.przewodnikzywienia.pl i firmy Przewodnik Żywienia wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Nabycie Usługi przez Użytkownika Serwisu wymaga uiszczenia płatności lub wysłania skanu formularza zgłoszeniowego z pieczęcią lub podpisem. Jeśli Użytkownik nabył usługi związane z jadłospisem lub alergenami jest zobowiązany do przesłania jadłospisów, których usługa dotyczy. Jeśli Użytkownik nabył usługę dietetyczną konieczne jest wypełnienie formularzy, które Użytkownik otrzyma od usługodawcy e-mailem (dziennik dietetyczny, wywiad żywieniowy) i ich odesłanie na adres info@przewodnikzywienia.pl. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta użytkownika w Serwisie..
 6. Czas oczekiwania na realizacje usług  wynosi do 14 dni roboczych. Z wyłączeniem miesięcy lipiec, sierpień, grudzień. W lipcu, sierpniu grudniu czas oczekiwania może wydłużyć się do 60 dni roboczych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przygotowanym planie żywieniowym bądź zaleceniach dietetycznych, powstałe na skutek niepełnego bądź niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta ankiety dietetycznej.

IV. Warunki nabywania usług

 1. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. W składanym zamówieniu Użytkownik powinien dokonać wyboru formy płatności. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
  • przelew bankowy;
 3. W przypadku wyboru formy przelewu bankowego, termin płatności wynosi 3 dni.
 4. W przypadku braku płatności w terminach wskazanych w ust. 3 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu zamówienie uznaje się za nieważne.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na Usługę bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie przed upływem owego terminu oświadczenia na jeden z adresów podanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej i wysłane:
  • na adres pocztowy Usługodawcy: Przewodnik Żywienia Dorota Sokół Maciejowice 154 32-010 Maciejowice
  • (za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę stempla pocztowego)
  • na adres mailowy Usługodawcy: info@przewodnikzywienia.pl
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności w terminie nie późniejszym niż do 14. dnia od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 6. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie Usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy to również może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 7. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, traci prawo do odstąpienia od umowy.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez Usługodawcę Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  • drogą mailową na adres info@przewodnikzywienia.pl
  • drogą pocztową na adres: Przewodnik Żywienia Dorota Sokół Maciejowice 154 32-010 Maciejowice
 3. Użytkownik w reklamacji powinien wskazać:
  • swoje imię i nazwisko;
  • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia);
  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę;
  • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użykownika wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany Usługi lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

VII. Rozwiązywanie sporów

 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest:
  • skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  • skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,
  • złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

VIII. Prawa autorskie

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakupione Usługi mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do zakupionej Usługi. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania Usługi we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest:
  • udostępniania i prezentowanie Usług osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników placówki, w której Użytkownik jest zatrudniony
  • publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść zakupionej Usługi nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 4. Wszelkie utwory i Usługi dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, przykładowe jadłospisy, szablony, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2019 r.